Beleidsplan

Lions Club Putten “Arkemheen” is enige jaren actief in het ondersteunen van langdurig werklozen met een bijstandsuitkering in het vinden van werk, het buddyproject. Vanuit de ervaringen in dit project ontstond de behoefte om naast de begeleidende ondersteuning ook financieel te ondersteunen om het vinden van werk of het starten van een eigen onderneming mogelijk te maken. Hiervoor heeft de Lions Club Putten “Arkemheen” de Stichting Job Support Putten opgericht met als doel het verstrekken van microkredieten aan deelnemers van het buddyproject om zodoende de weg naar werk of het starten van een eigen onderneming mogelijk te maken. Gedurende het krediet wordt de deelnemer begeleid door een tweetal buddy’s.

Over het microkrediet wordt rente berekend. De rente wordt jaarlijks door het bestuur van de stichting vastgesteld en dient kostendekkend te zijn.

Het microkrediet wordt als een achtergestelde lening verleend.

Stichting Job Support Putten werft hiervoor in samenwerking met Lions Club Putten “Arkemheen” fondsen en vanuit dit vermogen microkredieten verschaffen volgens bovenstaande doelstelling.
Stichting Job Support Putten is niet gericht op het maken van winst en zal de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) aanvragen/verwerven.

Deelnemers aan het buddyproject worden door de gemeente Putten of een andere overheidsinstelling geselecteerd en aangemeld. Wordt een traject met een kandidaat gestart dan kan deze kandidaat ook indien aan de voorwaarden wordt voldaan in aanmerking komen voor een microkrediet.

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij kunnen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten verkrijgen.

Bestuursleden kunnen uitsluitend gezamenlijk beschikken over het vermogen van de Stichting voor zover zij daarmee de doelstelling van de stichting verwezenlijken, een en ander zoals beschreven in de oprichtingsakten van de stichting.